Commit ac652c1f authored by Marck Hrin's avatar Marck Hrin

Update core_uk.php

parent 9218d600
......@@ -38,7 +38,7 @@ $lang['index-16'] = 'Особливості';
$lang['index-17'] = 'Безпечний';
$lang['index-18'] = 'Завжди оновлюється, часто випускається і повністю <b> ізольований </b>! Все під вашим повним контролем. ';
$lang['index-19'] = 'Безкоштовний (як свобода)';
$lang['index-20'] = 'Не соромтеся отримувати систему, ділитися з ким-небудь, читати вихідний код і змінювати його, як хочете! <br /> Ця система створена з <b> повагою до вашої волі </b>, і вона коли-небудь буде. ';
$lang['index-20'] = 'Не соромтеся отримувати систему, ділитися з ким-небудь, читати вихідний код і змінювати його, як хочете! <br /> Ця система створена для того, щоб <b> поважати вашу свободу </b>, і це завжди так буде. ';
$lang['index-21'] = 'Полегшений';
$lang['index-22'] = 'Ми піклуємося про споживання ресурсів, і система <b> надзвичайно легка </b>, працює на подив швидко навіть на дуже старому обладнанні або з дуже обмеженими ресурсами.';
$lang['index-23'] = 'Робочий стіл';
......@@ -47,8 +47,8 @@ $lang['index-25'] = 'Інтернет-меню';
$lang['index-26'] = 'Нижнє меню та термінал';
$lang['index-27'] = 'Інструменти терміналу';
$lang['index-28'] = 'Faraday IDE';
$lang['index-29'] = 'Anonsurf і\та firejail';
$lang['index-30'] = 'Ricochet, torbrowser, zulucrypt і\та sirikali';
$lang['index-29'] = 'Anonsurf і firejail';
$lang['index-30'] = 'Ricochet, torbrowser, zulucrypt і sirikali';
$lang['index-31'] = 'QtCreator';
$lang['foot-1'] = 'Про нас';
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment